ประวัติ

ประวัติวัดวังสำเภาล่ม

 • Ø วัดวังสำเภาล่มนี้ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 • Ø เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้น โดยไม่ทราบว่าภิกษุรูปใด เป็นผู้ดูแลวัดเป็นรูปแรก
 • Ø เดิมมีที่ดินประมาณ ๑๖ ไร่ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีโรงเรียนประถมตั้งอยู่ในวัด โดยใช้เนื้อที่ของวัดประมาณ ๕ ไร่ ๕๐ตารางวา (ต่อมาทางวัดได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก)
 • Ø เดิมทีวัดวังสำเภานี้ มีชื่อเรียกว่า วัดโคกอีแร้ง หรือ วัดยางขี้แร้ง”
 • Ø ตามคำบอกเล่าต่อๆกันมาของชาวบ้านว่า ที่บริเวณวัดนี้ มีต้นยาง
  สูงใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก และบนต้นยางใหญ่นี้ จะมีนกแร้งมาเกาะทำรังอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ต่อมาต้นยางใหญ่ได้ถูกชาวบ้านตัดไปสร้างบ้านจนหมดเพราะมีประชากรมากขึ้นต้นยางก็หมดไป นกแร้งก็หาที่อาศัยไม่ได้เลยพากันย้ายไปอาศัยที่อื่น
 • Ø บริเวณวัดวังสำเภาล่มแห่งนี้ติดกับ แม่น้ำท่าจีนหรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสุพรรณ การสัญจรขณะนั้นจะใช้ทางน้ำเป็นหลัก และการค้าขายก็จะใช้ทางเรือ โดยมีเรือตะเภาจีนลำเล็กๆ เป็นเรือค้าขาย
 • Ø บังเอิญเวลานั้นมีคนจีนขายของเล็กๆน้อยๆเป็นจำพวกเกลือบ้าง กาแฟโอเลี้ยงบ้าง และของที่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ก็มีพวกคนจีนมาค้าขายกันมากมาย พอถึงบริเวณหมู่บ้านนี้ แม่น้ำจะไหลเป็นทางคดเคี้ยวเป็นวังน้ำวน จะยากแก่ผู้ที่ไม่เคยพายเรือมาบริเวณนี้มาก่อนทำให้เรือล่มอยู่เป็นประจำ จึงเรียกวัดนี้หรือบริเวณหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเรือตะเภาล่ม หรือ วัดวังตะเภาล่ม
 • Ø มีอีกนัยหนึ่งเล่าว่ามีคนชื่อตาเภา  พายเรือมาบริเวณวัดนี้ ทำเรือล่มแล้วตาเภาหายไปจึงเรียกว่า วัดเรือตาเภาล่ม
 • Ø ประกอบกับต้นยางบริเวณวัดนี้ถูกโค่นออกไปและนกแร้งก็ไม่มาอยู่อาศัยชื่อ
  วัดยางขี้แร้ง หรือ วัดโคกอีแร้ง ก็อัตรธานหายไป  ต่อมาคนก็เรียกเพี้ยนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงเรียกชื่อว่า วัดวังสำเภาล่ม หรือ หมู่บ้านวังสำเภาล่ม

ประวัติเจ้าอาวาส

ตามคำบอกเล่าของคุณโยมจุน  โสขุมา  อายุ ๘๖ ปี (อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่มที่ลาสิกขาบทไป )  ว่าเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่มนั้นที่มีใบตราตั้งทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน  เท่าที่จำได้มีเพียง  ๗  รูปเท่านั้น  และที่ดูแลรักษาการอีก  ๒๐  กว่ารูป  ส่วนมากจะลาสิกขาบทไป  ฉะนั้นจึงกล่าวประวัติเจ้าอาวาสตั้งแต่ปัจจุบันให้ทราบโดยทั่วกัน

เจ้าอาวาสรูปที่  ๑ เจ้าอธิการอุย

เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  เป็นพระอุปัชฌาย์  (ลาสิขาบท)  ปกครองวัด  ๑๐  ปีโดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่  ๒ เจ้าอธิการเพชร

เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  (ลาสิกขาบท)  ปกครองวัด  ๒๐  ปีโดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่  ๓ พระครูเย็น

เป็นพระครูประทวน  (ลาสิกขาบท)  ปกครองวัด  ๗  ปีโดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่  ๔ พระอธิการจุน  ฐานุตฺตโร

ต่อมาเป็นพระครูประทวน  และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี  ที่พระครูสุวรรณสิริวัฒน์  ได้รับพระราชทาน  ๕  ธ.ค.  ๒๕  (ลาสิกขาบท)  ปกครองวัด  ๒๕  ปี  โดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่  ๕ พระมหาศิลป์  พุทฺธรกฺขิโต  น.ธ.เอก  ป.ธ.๔

เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  เป็นพระอุปัชฌาย์  ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ  เจ้าคณะตำบลชั้นโทที่  พระครูสิริธรรมประโชติ  ๕  ธ.ค.  ๓๑  ยังไม่ทันได้รับ  มรณะภาพก่อน  ปกครองวัด  ๔  ปี  พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑

เจ้าอาวาสรูปที่  ๖ พระมหาไพโรจน์  ปัญญาทีโป  น.ธ.เอก  ป.ธ.  ๕

เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  เป็นพระอุปัชฌาย์  ต่อมาเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล  ชั้นเอกที่  พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์  ๕  ธ.ค.  ๓๘  (ลาสิกขาบท)  ปกครองวัด  ๙  ปี  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙

เจ้าอาวาสรูปที่  ๗ พระอธิการประจักษ์  อุตฺตมปญฺโญ  น.ธ. เอก  ป.ธ.  ๑ – ๒

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช  ต่อมาเป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  เป็นพระปลัดฐานานุกรม  พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ  เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช  ได้รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่  พระครูอุดมรัตนวัฒน์  ๕  ธ.ค.  ๔๔  ปกครองวัดตั้งแต่ปี  ๒๕๓๙  ถึงปัจจุบัน

พระครูอุดมรัตนวัฒน์  บันทึก/เรียบเรียง  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๔

 

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาส

 • พระครูอุดมรัตนวัฒน์  ฉายา อุตฺตมปญฺโญ  อายุ  ๔๐ พรรษา ๒๐

วิทยฐานะ ป.๖ น.ธ.เอก  ประโยค  ๑ – ๒

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง          ๑. เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม

๒. เจ้าคณะตำบลนางบวช

ประวัติการศึกษา พระครูอุดมรัตนวัฒน์

 • พ.ศ. ๒๕๒๖           สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดอารี-ทวีวนาราม  ตำบลดงคอน  อำเภอสรรบุรี จังหวัดชัยนาท
 • พ.ศ. ๒๕๒๘           สอบไล่ได้  นักธรรมชั้นเอก  สำนักศาสนศึกษาวัดนางบวช   สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๑           สอบไล่ได้ ชั้นประโยค   ๑ – ๒  สำนักศาสนศึกษาวัดนางบวช  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๒           กำลังศึกษาต่อในระดับชั้น ป.บ.ส.

งานด้านการปกครอง  พระครูอุดมรัตนวัฒน์

 • พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๓๘  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๔๔  เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๕๐  เคยปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช

สมณศักดิ์

 • พ.ศ.๒๕๔๒  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัดฐานานุกรม ของพระครูพิทักษ์ธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช  วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๔๔  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์
 • พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์

 

Advertisements

Responses

 1. เปิด เว็บบอร์ด ไห้โพรสได้ไหมครับ

 2. ขออนุญาต นำบทความไปเผยแพร่ต่อ ที่เว็บ http://www.welovesuphan.com นะครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: